Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka Cookies

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO):   

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aneta Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Nowak, ul. Fabryczna 23/49, 00-446 Warszawa, NIP: 5321997910.
 2. kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: aneta.nowak@adwokatura.pl, nr tel. + 48 793 004 388, lub adresu korespondencyjnego: ul. Fabryczna 23/49, 00-446 Warszawa.

 

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym między innymi przechowywania dokumentacji rachunkowej i rozliczeniowej,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym między innymi: udokumentowania prawidłowego wykonania usług prawnych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, kontaktu z Klientem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, odpowiedzialne za zawarcie i prawidłową realizację w imieniu Administratora umowy o świadczenie usług prawnych, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i księgowe.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez:

 1. Okres realizacji umowy o świadczenie usług prawnych.
 2. Czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej i rozliczeniowej.
 3. Czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług prawnych, czas niezbędny do kontaktu z Klientem i wymiany korespondencji.

 

Przekazywanie danych poza EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2.  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania kopii danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, w szczególności wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 3. W celu skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.

.